Nakładanie znaków akcyzy

W składzie podatkowym PRO-LOG możemy nakładać
znaki akcyzowe polskie oraz innych krajów.

Dla zaawansowanych

CO MAM ZROBIĆ ŻEBY KORZYSTAĆ Z MAGAZYNOWANIA TOWARÓW AKCYZOWYCH INNYCH PRODUCENTÓW W PROCEDURZE ZAWIESZENIA AKCYZY W SKŁADZIE PODATKOWYM PRO-LOG ?

  1. Podpisz umowę z PRO-LOG S.A. na składowanie towarów w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy . PRO-LOG S.A. wyrazi zgodę na wyprowadzanie Twoich towarów ze składu podatkowego PRO-LOG S.A. poza procedurą zawieszenia podatku akcyzowego.
  2. Wystąp do Naczelnika Urzędu Celnego o zezwolenie na wyprowadzenie towarów akcyzowych ze składu podatkowego PRO-LOG poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Właściwego dla tej sprawy Naczelnika ustalisz na podstawie Art. 14 ust. 3 i 4 Ustawy o podatku akcyzowym.
  3. Zleć swojemu dostawcy napojów alkoholowych wysyłkę towaru z jego składu podatkowego do składu podatkowego PRO-LOG w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego.

KTO ODPOWIADA ZA ZAPŁATĘ PODATKU AKCYZOWEGO PODCZAS SKŁADOWANIA TOWARÓW W SKŁADZIE PODATKOWYM PRO-LOG ? KTO ODPOWIADA ZA TOWAR ?

Towary dostarczone do składu podatkowego PRO-LOG są składowane w procedurze zawieszenia akcyzy , a podmiotem odpowiedzialnym za zabezpieczenie płatności podatku akcyzowego wobec Urzędu celnego jest PRO-LOG , jako prowadzący skład podatkowy.

Za braki i ubytki w towarze, powstałe w czasie składowania PRO-LOG odpowiada – na podstawie umowy – przed Właścicielem towaru; za uiszczenie od tych braków i ubytków należnego podatku akcyzowego PRO-LOG odpowiada przed Urzędem Celnym – na mocy przepisów.

JAK BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁ ODBIÓR TOWARU ZE SKŁADU PODATKOWEGO PRO-LOG ? JAKIE FORMALNOŚCI SĄ Z TYM ZWIĄZANE ?

Wyprowadzenie towarów akcyzowych ze składu podatkowego PRO-LOG będzie dokonywane przez Właściciela towaru akcyzowego ( na podstawie przepisów art. 54 ustawy o podatku akcyzowym i Rozp. Min.Fin. z 30.08.2007,1 Dz.U. 159/2010 poz. 1071) poza procedurą zawieszenia, na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwy Urząd Celny .
Wyprowadzenie towaru ze składu podatkowego odbywa się na podstawie zlecenia właściciela (fax, e-mail) i kończy procedurę zawieszenia poboru akcyzy; jednocześnie jest momentem powstania obowiązku podatkowego.

KTO PŁACI PODATEK AKCYZOWY PO WYPROWADZENIU TOWARÓW ZE SKLADU PODATKOWEGO POZA PROCEDURĄ ZAWIESZENIA PODATKU AKCYZOWEGO ?

Właściciel towarów akcyzowych jest płatnikiem podatku akcyzowego ( art. 13 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym) i od momentu powstania obowiązku podatkowego ma maksymalnie 25 dni na uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu Celnego (art. 23 ust.2 ustawy o podatku akcyzowym).

PRO-LOG jest zobowiązany przekazać do właściwego Urzędu Celnego pisemną informację o wyrobach akcyzowych, które zostały wyprowadzone przez obsługiwane podmioty w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wyprowadzenia towaru.

CZY MUSZĘ ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE CELNYM SPECJALNE ZABEZPIECZENIE, ŻEBY WYPROWADZAĆ MOJE NAPOJE ALKOHOLOWE ZE SKŁADU PODATKOWEGO PRO-LOG POZA PROCEDURĄ ZAWIESZENIA PODAKTU AKCYZOWEGO ?

Najpierw zapoznaj się z kilkoma przepisami w poniższej kolejności:

  1. Art.13. ust. 3 ustawy – kto jest podatnikiem
  2. Art. 63 ust 1. Pkt 4) ustawy - kto składa zabezpieczenie
  3. Art. 65 ust. 1 pkt 5) ustawy – można użyć zabezpieczenia zarejestrowanego odbiorcy do pokrycia zobowiązań z tytułu wyprowadzenie towarów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia podatku akcyzowego – po uprzednim rozszerzeniu właściwości zabezpieczenia.

Na deser nagroda za cierpliwość:

Nie musisz składać żadnego zabezpieczenia, jeżeli spełnisz kilka wymaganych prawem warunków!
Szczegóły znajdziesz w Ustawie o podatku akcyzowym , Art. 65 ust. 8 i w korespondującym z nią Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego , z dnia 23 sierpnia 2010 (Dz.U. nr 158, poz. 1063)

A CO Z PODATKIEM VAT ?

Podatek VAT jest rozliczany przez Właściciela towaru na podstawie faktury zakupu na zasadach ogólnych.